Zrealizowano

Wybory w Kaliskim Oddziale PTTK - 2013 r.

W sobotę, 16.03.2013 r., w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK przy ul. Łódzkiej 29a, odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego.

Przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości przywitał Prezes Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego, Mateusz Przyjazny, który na początku spotkania poprosił o uczczenie minutą ciszy przewodników i przodowników turystyki, którzy w ostatnim czasie odeszli już na wieczną służbę - śp. Waldemara Pola, śp. Zdzisława Uczkiewicza oraz śp. Barbary Szczepeckiej.

Następnie Mateusz Przyjazny powiadomił zebranych o listach okolicznościowych dla Kaliskiego Oddziału PTTK przesłanych przez Prezesa Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK Andrzeja Kudlaszczyka oraz Prezesa Zarządu Głównego PTTK Lecha Drożdżyńskiego.

Wyjątkowym momentem było wręczenie kol. Wincentemu Edmundowi Pawlaczykowi, przewodniczącemu Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa, odznaki 50 LAT w PTTK , którą wręczył Prezes Oddziału Mateusz Przyjazny w honorowej asyście Wojciecha Tomalaka - wiceprezesa Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK. Natomiast Gość Honorowy sobotniego Zjazdu, Mieczysław Arkadiusz Woźniak, na ręce Mateusza Przyjaznego wręczył Kaliskiemu Oddziałowi PTTK medal 60-lecia Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK.

Następnie Zjazd wybrał Prezydium Zebrania w osobach: Wojciech Tomalak, Danuta Urbaniak oraz Jolanta Kowalska. Podczas Zjazdu, w imieniu ustępujących władz - Danuta Urbaniak, wiceprezes Zarządu ds. programowych kaliskiego peteteku, przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności w latach 2009-2013. Jak mogli usłyszeć delegaci w czasie minionej kadencji członkowie miejscowego PTTK przygotowali 370 imprez, w których udział wzięło łącznie ponad 30 000 osób. Rajdy i konkursy turystyczne, Kaliszobrania, Happeningi Przewodnickie, a także coroczne kwesty na ratowanie kaliskich cmentarzy zabytkowych na stałe wpisały się turystyczny krajobraz miasta z najstarszą w Polsce metryką pisaną. Komisja Rewizyjna sprawozdanie zakończyła wnioskiem o udzielenie absolutorium. Delegaci uczestniczący w Zjeździe poprzez głosowanie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Po obradach, na 4-letnią kadencję wybrano Zarząd Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego z Mateuszem Przyjaznym na czele jako Prezesem. Do władz kaliskiego peteteku weszli także: Jarosław Dolat, Iwona Kapitaniak-Konopka, Wanda Kieszkowska, Jolanta Kowalska, Andrzej Matysiak, Wanda Pietrzykowska, Arkadiusz Skaruz, Piotr Sobolewski, Stefan Szumczak, Danuta Urbaniak, Grzegorz Walkowiak i Łukasz Wolski. Do komisji Rewizyjnej delegaci wybrali: Natalię Szczepaniak (Prezes) oraz Grażynę Adamin, Pawła Dybkę, Krystynę Kołacińską oraz Ryszarda Struglińskiego.

Delegatami na Regionalną Konferencję Korporacji Oddziałów PTTK Województwa Wielkopolskiego, która odbędzie się 20.04.2013 r. w Poznaniu wybrani zostali: Mateusz Przyjazny, Wojciech Tomalak, Grzegorz Walkowiak i Mieczysław Arkadiusz Woźniak.

Zjazdowi towarzyszyło otwarcie wystawy poświęconej Waldemarowi Polowi (1940-2012) - kaliskiemu przewodnikowi i pilotowi turystycznemu, krajoznawcy oraz pasjonatowi turystyki. Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć niepublikowane do tej pory zbiory z prywatnego archiwum rodzinnego. Inicjatorkami wystawy o znanym i popularnym miejscowym przewodniku jest córka kaliskiego petetekowca Marlena Piątkiewicz oraz Dorota Skinder i Agnieszka Duszczak. Wśród fotografii opisujących turystyczną działalność śp. Waldemara Pola oglądać można prace Zbigniewa Pola, który na stronie www.zbigniewpol.pl publikuje krajoznawcze zdjęcia Kalisza i powiatu kaliskiego.

Tekst: Łukasz Wolski
Zdjęcia: Zbigniew Pol, Łukasz Wolski