Zrealizowano

57. Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK

W sobotę 20 listopada 2010 roku przybyło do Kalisza 43 przodowników turystyki pieszej PTTK aby uczestniczyć w 57 zlocie. W imprezie tej wzięli udział miłośnicy turystyki pieszej i krajoznawstwa z czternastu miejscowości Wielkopolski oraz 10 osób z Kalisza i powiatu w tym - organizatorzy zlotu.

Patronat nad zlotem objął Krzysztof Nosal - STAROSTA KALISKI.

Celami zlotu było poznanie walorów turystycznych Ziemi Kaliskiej, uczczenie 1850 - lecia miasta Kalisza, propagowanie krajoznawstwa poprzez turystykę pieszą, promocja powiatu kaliskiego oraz integracja przodowników turystyki pieszej z Wielkopolski.

Organizatorem zlotu był Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego a w szczególności Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej i Koło Przewodników PTTK im. Adama Chodyńskiego.

Kierownictwo zlotu stanowili:

  • komandor: Mateusz Przyjazny
  • v-ce komandor: Waldemar Pol
  • sekretariat: Olimpia Piątczak
  • kierownicy wycieczek: Stefan Szymczak, Piotr Sobolewski
  • kwatermistrz: Danuta Urbaniak
  • kronikarz zlotu: Zbigniew Pol

Plan krajoznawczy zlotu przewidywał zwiedzanie terenu sześciu gmin powiatu kaliskiego: Godziesze Wielkie, Opatówek, Żelazków, Koźminek, Lisków i Ceków. Szczególną uwagę organizatorzy zwrócili na poznanie przez uczestników zlotu następujących miejscowości: Żydów, Chełmce, Opatówek, Rajsko, Tłokinia Kościelna, Rożdżały, Skarszew, Dębe, Murowaniec, Koźminek, Złotniki, Dębsko, Lisków i Krzyżówki.

"Jako organizatorzy chcieliśmy ukazać uczestnikom Zlotu perełki Ziemi Kaliskiej. Myślą przewodnią były kościoły na wzgórzach (trzech najwyższych): Chełmce, Rajsko, Tłokinia Kościelna. Nadto pokazaliśmy naszym gościom takie miejsca, do których przeciętny turysta raczej nie trafia. Żywimy nadzieję, iż zaowocuje to włączeniem tych miejscowości i obiektów do tras wycieczkowych." powiedział Mateusz Przyjazny - Prezes Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego.

Uczestnicy zlotu mogli przystąpić do egzaminu na rozszerzenie uprawnień przodownickich o kolejne województwa. Była również możliwość zdobycia odznaki krajoznawczej "Znam powiat kaliski" a także zdobycia kolejnych punktów do regionalnej odznaki "Turysta Ziemi Kaliskiej" i "Szlakami Architektury Drewnianej Diecezji Kaliskiej".

Organizatorzy wyrażają wdzięczność Panu Krzysztofowi Nosalowi- Staroście Kaliskiemu za pokrycie kosztów autokaru oraz Panu Waldemarowi Polowi za - wspaniałą kiełbasę /do bigosu/. Smakowała ona znakomicie ... bo nie była to kiełbasa wyborcza (sic!).

Poniżej przedstawiamy fotoreportaż z przebiegu zlotu.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew POL

Żydów - wieś sołecka w gminie Godziesze Wielkie położona na lewym brzegu Prosny. Na terenie szkoły podstawowej (dawnej rosyjskiej strażnicy granicznej) znajduje się wystawa plenerowa przedstawiająca historię wsi i szkoły,

Na wystawie można zobaczyć naturalnej wielkości makiety żołnierzy – pruskiego i rosyjskiego stojące w budkach wartowniczych,

Chełmce – wieś sołecka w gminie Opatówek. Na wzgórzu morenowym o wysokości 188 metrów n.p.m. neogotycki kościół p.w. Narodzenia NMP wybudowany w latach 1881-83 według projektu kaliskiego architekta Józefa Chrzanowskiego,

Neogotycki ołtarz główny z obrazem Matki Bożej Chełmckiej z 1891 roku słynący łaskami. Przed ołtarzem relikwiarz błogosławionego Franciszka Stryjasa

Witraż przedstawiający bł. Franciszka Stryjasa w otoczeniu dzieci. W okresie okupacji hitlerowskiej był inicjatorem i organizatorem katechizacji. Zmarł 30 lipca 1944 roku w wyniku wielokrotnego pobicia przez Gestapo.

Wspólne zdjęcie uczestników zlotu na schodach chełmckiej świątyni,

Opatówek – siedziba gminy. Neogotycki kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1912 roku zbudowany według projektu architekta Konstantego Wojciechowskiego, trzynawowy z dwiema wieżami od strony wschodniej,

W prawej kaplicy kościoła klasycystyczny kamienny nagrobek gen. Józefa Zajączka namiestnika Królestwa Polskiego,

W parku krajobrazowym z początku XIX wieku o powierzchni około 15 ha mostek o zabytkowej konstrukcji żeliwnej z 1824 roku,

Herb Zajączków Świnka umieszczony na frontowej ścianie neogotyckiego domku z początku XIX wieku zwanego „cukiernią”,

Dawna fabryka sukna Adolfa Fiedlera z 1826 roku, obecnie od 1981roku Muzeum Historii Przemysłu,

Rajsko – wieś sołecka w gminie Opatówek. Na wzgórzu morenowym o wysokości 178 metrów n.p.m. kościół późnogotycki p.w. św. Michała Archanioła z 1607 roku, w latach 1917 – 24 rozbudowany o neogotycki transept i prezbiterium. Na ścianie kaplicy zegar słoneczny z 1859 roku,

Barokowy ołtarz główny z początku XVII w. z zabytkowym krucyfiksem,

Bogata polichromia na ścianach i suficie świątyni wykonana w 1977 roku przez Stefana Derbicha,

Tłokinia Kościelna – wieś sołecka w gminie Opatówek na wzgórzu morenowym o wysokości 165 metrów n.p.m. Kościół drewniany p.w. św. Jakuba z końca XVII wieku, kilkakrotnie remontowany i odnawiany,

Barokowy ołtarz główny z początku XVIII wieku, na belce tęczowej barokowy krzyż i rzeźby MB Bolesnej i św. Jana Apostoła,

Kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z XVII wieku,

Rożdżały – wieś sołecka w gminie Opatówek. Zespół pałacowo-parkowy położony na terenie obszaru chronionego „Dolina rzeki Prosny” o powierzchni 2860 ha w tym 780 ha lasów. Pałac z XVII wieku, przebudowywany. Odrestaurowany przez Kaliskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej. Obecnie w pałacu znajduje się hospicjum,

Obszar krajobrazu chronionego, uznano w 1991 roku, leży on na terenie gmin Opatówek, Żelazków i Ceków. Znajduje się tutaj ponad 700 gatunków roślin, w tym 19 prawnie chronionych i wiele gatunków ptaków głównie błotno-wodnych,

Komandor zlotu Mateusz Przyjazny w imieniu wszystkich uczestników składa zapalony znicz,

Dębe – wieś sołecka w gminie Żelazków. Kościół parafialny p.w. Zwiastowania NMP zbudowany w latach 1914-24, neoromański z ośmioboczną wieżą pokrytą łamanym hełmem,

Widok na prezbiterium i ołtarz główny,

Fragment ołtarza głównego z XV-wiecznym gotyckim obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem trzymającym w prawej rączce szczygła, słynącym łaskami obrazem

Murowaniec – wieś sołecka w gminie Koźminek w odległości 14 km od Kalisza. Zalew na rzece Swędrni o powierzchni około 70 ha,

Zbiornik pełni funkcje retencyjne oraz rekreacyjne. Na północ od zbiornika leżą wsie letniskowe Krzyżówki i Młynisko,

Koźminek – siedziba gminy. Przed pałacem Mielęckich spotkanie z wójtem Andrzejem Miklasem, który zapoznał nas z historią i dniem dzisiejszym Koźminka,

Pałac późnobarokowy zbudowany po1759 roku, przebudowany w latach 1906-07, otoczony parkiem krajobrazowym o powierzchni 2 ha ze stawem i pomnikowymi drzewami,

Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty sprzed 1467 roku, rozbudowany w latach 1709 i 1826,

Ksiądz proboszcz Zenon Dereszowski przedstawia historię kościoła składającego się z części gotyckiej, barokowej i klasycystycznej, jego wyposażenie i ostatni remont,

Gotycka nawa i prezbiterium, w tle ołtarz główny z figurami św. św. Janów patronów kościoła oraz polichromie na ścianach,

Gotyckie przejście z nawy do zakrystii,

Złotniki – gmina Koźminek. Na cmentarzu parafialnym kaplica z 1777 roku p.w. NMP, barokowy z figurami aniołów po bokach wieży, ołtarz z XVIII wieku,

Złożenie znicza na zbiorowym grobie powstańców z 1863 roku,

Kwatera grobowa rodziny Mielęckich, właścicieli pałacu. Znicz na grobie lekarza Andrzeja (1864-1920) powstańca śląskiego zamordowanego przez Niemców w Katowicach,

Dębsko – Ostoja gm. Koźminek. Dwór z początku XX wieku, będący własnością Aleksandra Chrostowskiego – herbu Ostoja. Przykład odrestaurowania zabytku przez osoby prywatne.

Wnętrze odrestaurowanego dworu z przeznaczeniem na gospodarstwo agroturystyczne,

Lisków – siedziba gminy. Przed pomnikiem ks. Wacława Blizińskiego 1870-1944, kapłana – społecznika, założyciela instytucji spółdzielczych, kulturalnych i oświatowych, posła i senatora, proboszcza parafii liskowskiej przez 39 lat,

Pamiątkowa tablica na Urzędzie Gminy,

Spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury z przedstawicielami społeczności Liskowa, m.in. Elżbietą Aleksander – szefową GOK, ks. Sławomirem Kęszką, Grzegorzem Walisiem – archiwistą., Stefanem Ferencem – emerytowanym nauczycielem,

Krzyżówki – wieś sołecka w gminie Koźminek Drewniana kaplica z 1947 roku,

Ołtarz główny kaplicy,

Kalisz, budynek PTTK przy ulicy Łódzkiej 29 a. Sala kominkowa wypełniła się uczestnikami zlotu,

Mateusz Przyjazny komandor zlotu rozpoczyna obrady przodownickie,

Prezydium obrad, od lewej: M. Przyjazny, Paweł Mordal, Eugeniusz Kowalski, Marian Chudy, Jan Sikorski, Marcin Czerwiński

Jan Sikorski przewodniczący Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej przedstawia działalność komisji w 2010 roku,

Komandor zlotu Mateusz Przyjazny wręcza Weronice Adamczyk odznakę „Znam powiat kaliski”,

Spotkanie uświetnił duet muzyczny,

Do duetu dołączyły śpiewające przodowniczki z Wielkopolski