Zrealizowano

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Kaliskiego Oddziału PTTK

Sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego odbył się w dniu 14 marca 2009 roku w sali Regionalnej Pracowni Krajoznawczej prowadzonej przez w/w Oddział. Przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości serdecznie powitał Mateusz Przyjazny - prezes ustępującego Zarządu Oddziału.

Mateusz Przyjazny wita przybyłych delegatów i zaproszonych gości

Prezes zaproponował prowadzenie Zjazdu Wincentemu E. Pawlaczykowi, którego kandydatura została zaakceptowana a następnie delegaci powołali pozostałych członków Prezydium Zjazdu w osobach: Jarosław Dolat, Mateusz Przyjazny, Grzegorz Walkowiak Barbara Wiktorowicz.

Przewodniczący Zjazdu przedstawił porządek obrad, zatwierdzony jednogłośnie przez delegatów, a następnie stwierdził jego prawomocność na podstawie protokołu Komisji Mandatowej. W Zjeździe uczestniczyło 18 delegatów z kół i klubów Oddziału. Następnie wybrano osoby do Komisji Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

Danuta Urbaniak, wiceprezes ustępującego Zarządu, przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału PTTK za okres od 27 listopada 2007 r. do 13 marca 2009 r. W sprawozdaniu ujęto działalność organizacyjną, statutową jak również sprawy kadrowe biura, opłacanie składek członkowskich, organizację imprez turystycznych, działalność kół i komisji statutowych. Istotnym elementem sprawozdania było przedstawienie spraw finansowych Oddziału. Delegatów ucieszyła wiadomość, iż Oddział wyszedł z zapaści finansowej /2006 r./ i obecnie ma płynność finansową a także może dokładać do społecznej działalności statutowej oraz kontynuować remont lokalu RPK przy ulicy Łódzkiej 29a.

Ryszard Strugliński - przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZO zreferował, wyjątkowo wnikliwie przygotowane sprawozdanie działalności Komisji za ostatnie trzynaście miesięcy.

Komisja Rewizyjna podkreśliła szczególne zasługi kol. Mateusza Przyjaznego dla sanacji działalności Oddziału (w tym finansów).

Ryszard Strugliński - przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawozdanie komisji

Wiceprezes Sądu Koleżeńskiego - Zbigniew Pol odczytał sprawozdanie z działalności tego organu, do którego na przestrzeni wielu ostatnich lat nie wpłynęły / na szczęście/ wnioski oskarżycielskie.

Prezes M. Przyjazny odczytał otrzymane pisma, w tym list od Zarządu Głównego PTTK, z życzeniami owocnych obrad i gratulacjami dla nowowybranych władz Oddziału.

Podziękowania działaczom za pomoc w organizacji stulecia Oddziału złożył M. Przyjazny, nagradzając wyróżnione osoby medalem pamiątkowym "100-lecia działalności krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kaliszu". Była to już czwarta grupa petetekowskich działaczy Oddziału, którym w ten sposób podziękowano za współpracę i okazaną życzliwość Towarzystwu.

Medale otrzymali Anna Sradomska - opiekun SKKT-PTTK w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, Grażyna Adamin - przewodnicząca Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej, Wanda Pietrzykowska - opiekunka SKKT-PTTK w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku (najliczniejszego koła Oddziału), Ewa Wieczorek - komandor rajdu " Śladami Przodków" oraz Piotr Sobolewski - prezes Koła Przewodników PTTK im. A. Chodyńskiego.

Grażyna Adamin - przewodnicząca Komisji Turystyki Kolarskiej odbiera z rąk prezesa pamiątkowy medal

Pamiątkowy medal odbiera Piotr Sobolewski - prezes Koła Przewodników PTTK

Przewodniczący Prezydium Zjazdu otworzył dyskusję nad odczytanymi sprawozdaniami i całokształtem zagadnień programowych i statutowych Oddziału. Po szerokiej dyskusji Zjazd na wniosek Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie podjął uchwałę o udzieleniu absolutorium wszystkim członkom ustępującego Zarządu.

Głos w dyskusji zabiera Grzegorz Walkowiak - wiceprezes ustępującego zarządu

Następnie podjęto uchwałę dotyczącą ilości składów osobowych Z O, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Przewodniczący Komisji Wyborczej - Stefan Szymczak odczytał listy zgłoszonych kandydatów do poszczególnych rodzajów władz i nazwiska zaproponowanych kandydatów na delegatów na Regionalną Konferencję Korporacji Oddziałów PTTK w Wielkopolsce.

Zjazd wybrał Komisję Skrutacyjną z przewodniczącym Janem Januszem Janczewskim. Po rozdaniu kart do głosowania przeprowadzono wybory.

Przewodniczący Zjazdu poprosił Piotra Sobolewskiego - przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków o przedstawienie zebranych w trakcie dyskusji zjazdowej postulatów i wniosków. Wszystkie zaproponowane wnioski przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wyniki tajnego głosowania do władz Oddziału po czym wybrani udali się na pierwsze posiedzenie ZO w celu ukonstytuowania się władz.

Zarząd Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego ukonstytuował się następująco:

 • prezes - Mateusz Przyjazny,
 • wiceprezesi - Danuta Urbaniak i Wincenty E. Pawlaczyk,
 • sekretarz - Barbara Wiktorowicz,
 • skarbnik - Jolanta Kowalska

oraz członkowie:

 • Jarosław Dolat,
 • Agnieszka Kieszkowska,
 • Wanda Pietrzykowska,
 • Piotr Sobolewski,
 • Stefan Szymczak,
 • Grzegorz Walkowiak,
 • Ewa Wieczorek
 • Urszula Woźniak

Nowowybrany Zarząd Oddziału: od lewej Danuta Urbaniak, Stefan Szymczak, Jolanta Kowalska, Mateusz Przyjazny, Urszula Woźniak, Wincenty Pawlaczyk, Agnieszka Kieszkowska, Piotr Sobolewski, Barbara Wiktorowicz, Ewa Wieczorek, Grzegorz Walkowiak. (Na zdjęciu brakuje Wandy Pietrzykowskiej i Jarosława Dolata)

Następnie ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna Kaliskiego Oddziału w składzie: prezes - Natalia Szczepaniak, wiceprezes - Ryszard Strugliński, sekretarz - Anna Sradomska a członkami zostały: Grażyna Adamin i Grażyna Galuba.

Komisja Rewizyjna: Ryszard Strugliński, Natalia Szczepaniak, Grażyna Galuba, Anna Sradomska. (Na zdjęciu brakuje Grażyny Adamin)

Sąd Koleżeński prezesem wybrał Wojciecha Tomalaka, wiceprezesem został Zbigniew Pol, sekretarzem - Renata Urbaniak a skład sądu uzupełniają Beata Knop i Lech Roliński.

Delegatami na Regionalną Konferencję Korporacji Oddziałów PTTK Województwa Wielkopolskiego zostali: Mateusz Przyjazny, Wojciech Tomalak, Grzegorz Walkowiak i Mieczysław Woźniak.

Zjazd został przeprowadzony bardzo sprawnie dzięki doświadczeniu prowadzącego Wincentego Pawlaczyka oraz pomocy pracowników biura ZO - Olimpii Piątczak i Marcina Adasiaka, jak również miłej atmosferze i zdyscyplinowaniu delegatów i gości Zjazdu.

Tekst: Zbigniew Pol
Fot. (7x) - Zbigniew Pol