Wydawnictwa

Pol Waldemar
Stulecie krajoznawstwa i przewodnictwa turystyczne-
go w Kaliszu(1900 - 2000) / Waldemar Pol ; Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze; Koło Przewo-
dników PTTK im. Adama Chodyńskiego w Kaliszu
Kalisz : Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK,
2002. - 148 s. : fot., tabl.; 21 cm
Piętnaste wydawnictwo Regionalnej Pracowni Krajo-
znawczej w Kaliszu
ISBN 83-916414-7-3

Książka, opublikowana z okazji 45. Ogólnopolskiego Zlotu Przewodników Turystyki Pieszej PTTK odbywającego się w Kaliszu we wrześniu 2002 r., pokazuje ewaluowanie działań środowiska kaliskich krajoznawców i przewodników turystycznych na przestrzeni minionego wieku.

Jest kolejną próbą opisania procesów kształtowania świadomości kulturowej i historycznej mieszkańców Kalisza w pracy organicznikowskiej, realizowanej początkowo spontanicznie, a następnie ukierunkowanej przez lokalna agendę Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK).

Tekst przybliża także dzieje Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graeve'go raz Kaliskiego Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. Adama Chodyńskiego, na które składały się różnorodne incjatywy edukacyjno-promocyjne oraz zaangażowanie działaczy. Cennym elementem druku są: wykazy osobowe zarządów Kaliskiego Koła Przewodników od 1955 roku, lista Honorowych Przewodników Koła oraz omówienia sylwetek wybranych, tutejszych działaczy PTK i PTTK. Autor odnotował także imprezy ponadregionalne organizowane przez kaliskich krajoznawców oraz wydawnictwa sygnowane przez miejscowe oddziały PTK i PTTK. Lecz wybór utworu Adama Asnyka "Przewodnikom!"i umieszczenie go we wstępnej części publikacji, wydają się być dobitnie nietrafne choćby ze względu na wyraziste rozbieżności pomiędzy zawartością książki a konotacją znaczeniową wyrazu poetyckiego.

Publikacja ukazała się dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Opracowała: Bożena Kryst