Koło Przewodnickie

Grudzień 2016

Kończące rok 2016 zebranie było jednocześnie spotkaniem kończącym kolejną (2013-2016) kadencję działalności Koła Kaliskich Przewodników PTTK. Jego program zdominowały więc, siłą rzeczy, sprawozdania ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej skutkujące udzieleniem odchodzącym władzom absolutorium oraz wybory nowych władz. Z kolejnego kandydowania zrezygnował dotychczasowy Prezes -kol. Sobolewski, który, niejako na odchodnym, całe zebranie (po raz ostatni) prowadził. W wyniku głosowania skład nowego Zarządu ukonstytuował się następująco: Andrzej Matysiak - prezes, Paweł Dybka i Małgorzata Walczak-Kubiak - wiceprezesi, Elżbieta Siarkiewicz - sekretarz oraz Arek Skaruz - skarbnik. Natomiast Komisję Rewizyjną tworzyć będą Honorata Domagała jako przewodnicząca oraz Marysia Biela i Zbigniew Pol jako członkowie Komisji. Nowym władzom życzymy samych sukcesów.

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol