XV Kwestana ratowanie zabytkowych kaliskich cmentarzy

Wyniki

Kalisz, dn. 16.11.2015 r.

Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego przy wydatnym wsparciu Urzędu Miejskiego w Kaliszu po raz piętnasty przeprowadził ( po zgłoszeniu przez PTTK zbiórki do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem portalu zbiórek publicznych na renowację nagrobków w Kaliszu. Kwesta tegoroczna (podobnie jak poprzednia) gromadziła środki na rzecz dokończenia restauracji grobowca Henryka Mikołaja Milera (1839-1921) – powstańca styczniowego.

Kwestarzami byli- podobnie jak w latach ubiegłych-ludzie kultury; znani aktorzy, bibliotekarze, artyści-plastycy, dziennikarze lokalnych mediów, sportowcy, działacze samorządowcy, politycy, studenci oraz członkowie PTTK – jednym słowem- ludzie dobrej woli.

Każda z kwestujących osób posiadała oznakowaną puszkę oraz imienny identyfikator.

Najwyższą kwotę tj. 728,29 zł zebrał dziennikarz Radia Centrum Pan Paweł Figiel. Drugie miejsce: Pan Marek Nowak – 677,33 zł. Trzeci wynik, Prezydent Miasta Kalisza Pan Grzegorz Sapiński – z kwotą 635,33 zł.

Łącznie kwestowały 73 osoby.

Pomocy kwestarzom udzieliła również Straż Miejska Kalisza oraz Zarząd Cmentarza Komunalnego w Kaliszu.

W dniu 02.11.2015 r. komisja w składzie:

  1. Jarosław Dolat - Przewodniczący Komisji Opieki nad Zabytkami, członek Zarządu,
  2. Wacława Maląg - członek PTTK - wolontariusz,
  3. Olimpia Piątczak - pracownik Oddziału PTTK,
  4. Anna Woźniak - inspektor Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu.

przeliczyła pieniądze zgromadzone w puszkach oraz zalepionych kopertach ( w które przesypano zawartość puszki przed przekazaniem jej kolejnemu kwestarzowi) i ustaliła, że w trakcie zbiórki zebrano kwotę: 12330,28 zł., słownie: dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści zł i 28 groszy)> Wszystkie zebrane pieniądze zostały wpłacone do BZWBK S.A. w dniu 04.11.2015 r. Wpłatę przeliczył Bank Zachodni WBK i stwierdził, iż wpłata ( po korekcie błędów) wyniosła 12 219,18 zł.

Nadto na konto Oddziału PTTK wpłynęła darowizna w kwocie 210 zł od Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza” z przeznaczeniem na rzecz kwesty.

Reasumując - w ramach kwesty w roku 2015 uzyskano łącznie kwotę 12 429,18 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć zł i 18 groszy).

Kwota powyższa została rozdysponowana następująco:

  • 1414,14 zł dopłata za remont grobowca,
  • 6150,00 zł zapłata za renowację nastawy piaskowej i krzyża,
  • 4865,04 zł wpłata na lokatę terminową - z przeznaczeniem na remont kolejnego grobowca

Koszty organizacji kwesty poniesiony przez Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego PTTK (circa 1200,00 zł) pokryto z funduszy własnych.

Należy również pamiętać o zaangażowaniu Straży Miejskiej Kalisza oraz Zarządu Cmentarza Komunalnego.

Wszystkim ofiarodawcom i kwestarzom serdecznie dziękujemy.